Vedtægter for Asaa Hallen

§ 1

Institutionens navn er ASAA-HALLEN. Dens hjemsted er Asaa. Institutionen er selvejende. 

§ 2

Formålet for institutionen er at opføre og drive en byg­ning beliggende i Asaa, indeholdende lokaler til udøvelse af skoleidræt samt idræt for byens og oplandets beboere. I det omfang, det kan forenes med institutionens angivne hovedformål, kan bygningen også anvendes til andre formål.

§ 3

Institutionen vil søge den til opførelse af bygningen nød­dige egenkapital tilvejebragt dels ved indsamling af gave­bidrag fra organisationer, selskaber, institutioner, fore­ninger og enkeltpersoner. Eventuelt ved brug af frivillig arbejdskraft ved opførelsen og dels ved belåning af ejen­dommen.

§ 4

Såfremt der ved institutionens drift efter afskrivning, herunder afdrag på prioritetsgælden, måtte fremkomme over­skud, der ikke anvendes til udligning af underskud på tid­ligere års regnskab eller passende henlæggelser til istand­sættelse, fornyelser, vedligeholdelse, tab ved lejeledighed og lignende, kan det anvendes til ekstraordinær afskrivning, modernisering, montering eller udvidelse af de til institu­tionen hørende lokaler og bygninger. De institutionen til­hørende midler vil være at anbringe i et pengeinstitut p5 en konto lydende på institutionens navn. 

§ 5

Som medlemmer kan optages personer, foreninger eller sel­skaber, der har vist interesse for institutionens arbejde. Det årlige medlemsbidrag fastsættes af generalforsamlingen. Medlemmerne har ingen andel i institutionens formue eller eventuelle overskud, der alene tilfalder institutionen. Medlemmerne hæfter ikke for institutionens gæld eller even­tuelle driftsunderskud. 

Til hvert medlem vil der være at udlevere et medlemskort lydende på navn, og dette giver adgang til og stemmeret på institutionens generalforsamling. 

Hvert medlem har en stemme. 

§ 6

Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed. Uden beslutning af generalforsamlingen kan væsentlige for­andringer, ophævelse af nærværende vedtægt eller opløsning af institutionen ikke finde sted. 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal. Dog kræves til vedtagelse af beslutning om institutionens opløsning, at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer derfor. Møder et sådant antal ikke, men er forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 af de mødtes stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til ekstraordinær general­forsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de mødtes stemmer uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der har givet møde. 

Over det på generalforsamlingen vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 

§ 7

Til general forsamlingen har samtlige medlemmer adgang. Hver adgangsberettiget person over 18 år har stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Indkaldelse til generalforsamling sker ved bekendtgørelse i Østvendsyssel Avis med mindst 14 dages varsel. Dagsordenpunkter ud over de i § 8 nævnte angives i bekendtgørelsen.

§ 8

Ordinær generalforsamling afholdes i Asaa hvert år i maj måned. 

Dagsordenen skal omfatte: 

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Aflæggelse af reviderede regnskab
  4. Forslag til driftbudget for det kommende år.
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  6. Valg af formand
  7. Valg af revisorer og suppleanter.
  8. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
  9. Eventuelt

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være indgivet skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter anmodning herom. I skrivelsen skal angives, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

§ 10

Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf 5 vælges på generalforsamlingen, der endvidere vælger 2 suppleanter. De bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen, væl­ges for 2 år ad gangen. Formanden vælges hvert år på generalfor­samlingen.
Ved den første ordinære generalforsamling afgår efter lodtræk­ning 2 bestyrelsesmedlemmer, og derefter skiftevis 2 og 3 medlem­mer, der skal være udpegede inden generalforsamlingen.

§ 11

Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til næstformand, kasserer og sekretær, der alle vælges for et år ad gangen. 

§ 12

Bestyrelsesmøde afholdes mindst to gange om året og iøvrigt, når mindst to bestyrelsesmedlemmer eller formanden fremsætter ønske herom.
Bestyrelsen tegner den selvejende .institution Asaa Hallen. Over det på bestyrelsesmødet passerede føres en forhandlings­protokol, der underskrives af de til mødet fremmødte bestyrel­sesmedlemmer.

§ 13

Bestyrelsen har den daglige ledelse af institutionen. Den an­sætter og afskediger det til driften nødvendige personale og drager omsorg for, at udleje og benyttelse af ejendommen sker med fornøden hensyntagen til institutionens interesser. Bestyrelsen fastsætter den leje, der vil være at betale for be­nyttelse af lokalerne, hvilken leje alene skal fastsættes til opnåelse af en forsvarlig drift med behørig hensyntagen til passende afskrivninger og henlæggelser.
Bestyrelsen affatter et regulativ indeholdende nærmere direkti­ver for ejendommens daglige drift og afbenyttelse.
Intet bestyrelsesmedlem kan direkte eller indirekte oppebære vederlag for sit arbejde i bestyrelsen.

§ 14

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

§ 15

Institutionen kan antage en statsautoriseret eller registreret revisor og kan ansætte en regnskabsfører. På den ordinære generalforsamling vælges for et år blandt institutionens medlemmer to revisorer. Institutionens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen affatter i samråd med den antagne revisor retningslinjer for føring af regnskaber, kassekladder m.v. samt for ind- og udbetalinger. Antages en revisor, afleverer denne senest den 10 marts det af­sluttede og med hans revisionsbemærkninger forsynede regnskaber til de valgte revisorer. De valgte revisorer afleverer senest den 1. april det med deres revisionspåtegninger forsynede regnskab til bestyrelsen. Regnskabet vil herefter være at fremlægge til eftersyn for medlemmerne på et for disse tilgængeligt sted.

§ 16

I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af institutionens midler.

Således vedtaget på generalforsamling d. 22.5.1989.
*Rettelser foretaget ved mødet d. xx.x.xxxx

ASAA HALLEN

Møllehusvej 7, 9340 Asaa
Tlf.: +45 40765111
Mail: asaahallen@mail.dk 
Mobilepay: 73414
CVR: 76735212

ÅBNINGSTIDER:

Åben alle hverdage fra 9-16
– og ellers ved aktivitet eller aftale

NYTTIGE LINKS:

Copyright © 2022 Asaa Hallen  |  Hallens Vedtægter